Čo je Be2Can

MANIFEST BE2CAN

Prehliadka festivalového filmu

Be2Can je výberová prehliadka prvotriednych festivalových filmov z troch najprestížnejších svetových festivalov, ktorá využíva princíp mul- ti-platformovej distribúcie prostredníctvom kina, TV, VOD a DVD. Jej cieľom je dostať k divákom filmy, ktoré umožňujú nahliadnuť do aktuálneho festivalového diania, ktoré v bežnej distribúcii chýba. Neobmedzujeme sa len na „uvádzanie“, naším cieľom je kritická selekcia a diskusia nie- len o samotných filmoch, ale aj o festivaloch, ich dramaturgii, politike a oceneniach. Be2Can funguje zároveň ako filmová prehliadka, kritická platforma a diskusné fórum.

Objektívna dramaturgia

Naším primárnym zdrojom filmov sú hlavné súťaže troch áčkových filmových festivalov – Berlinále, Benátok a Cannes. Sekundárnym - programy vedľajších súťažných i nesúťažných sekcií. Na tejto úrovni teda čiastočne prijímame voľby festivalových dramaturgov i porôt a fes- tival komponujeme na základe ich predvýberu. Zaujímajú nás víťazné filmy a vo všeobecnosti významné festivalové ceny, a to aj v tých prípa- doch, keď máme o ich kvalitách pochybnosti.


Filmová galéria

Be2Can nepreberá iba mechanicky voľby druhých. Hlavné súťaže veľkých festivalov chá- peme ako reprezentatívnu sondu do súčasných trendov festivalovej kinematografie, aj ako pod- net k polemike. Be2Can ponúka prísne kurá- torovanú galériu, ktorá vstupuje so súťažnými sekciami do dialógu. Okrem iného je aj starost- livým filtrom, ktorý zohľadňuje pozoruhodné ti- tuly, ktoré mohli z rôznych dôvodov uniknúť po- zornosti porôt. Be2Can nie je iba zrkadlom, ale ponúka svojim divákom jasne definovaný po- hľad na to, čo hýbe súčasným artovým filmom. Budujeme filmovú galériu diel, ktoré podľa nás stoja za zvláštnu pozornosť.


Festivalová rezonancia

Na festivaloch načúvame, čítame, zúčastňuje- me sa debát v kuloároch. To nám pomáha určiť, ktoré filmy majú silnú vibráciu, vyvolávajú disku- siu a otvárajú zaujímavé témy. Tento fenomén môže byť pre nás v konečnom dôsledku dôleži- tejší ako cena, ktorú filmu udelí porota. Na hlav- nú cenu sa zabudne, pokiaľ ju nezíska film s po- tenciálom rezonovať u publika a kritiky. Naopak, opomenutý film môže v budúcnosti rezonovať omnoho silnejšie ako držiteľ prestížnej ceny.


Priestor (k) objavom

Be2Can nie je nevyhnutne prehliadkou najväč- ších mien, ktoré samy osebe vzbudzujú pozor- nosť. Sústredí sa aj na menej známych tvorcov, ktorých kariéra je na samom začiatku, ale zá- roveň prinášajú inovatívny pohľad na film ale- bo pozoruhodnú poetiku, ktorá nadväzuje na výrazné trendy festivalového filmu. Nechceme publiku ponúkať iba osvedčené voľby, chceme ho motivovať k objavovaniu.


Diskutovať a načúvať

Vstupenka na Be2Can je zároveň pozvánkou k diskusii. Chceme divákov vtiahnuť do festi- valového diania a ponúknuť im nadštandardné informačné zázemie k jednotlivým filmom z pre- hliadky prostredníctvom prednášok, diskusií s tvorcami, okrúhlych stolov. Naším cieľom je zlepšiť povedomie o dianí na festivalovej scéne a vyvolať diskusiu. Nekonštatujeme, ale pýtame sa. Seba aj svojho publika.


V širšej perspektíve

Veľkí tvorcovia sa v hlavných súťažiach neobja- vujú len tak z čistého neba. Cieľom Be2Can je tak pozorne sledovať dianie nielen mimo hlavnej sekcie „veľkej trojky“, ale aj na iných výrazných európskych festivaloch. Aj keď sa neobjavia v portfóliu Be2Can, budeme ich vždy zohľadňo- vať pri vytváraní kontextu k našim titulom – na webe, sociálnych sieťach, vo festivalovom ma- gazíne i v sprievodných prednáškach.


Otvorený festival

Výber filmov sa neobmedzuje iba na portfólio Film Europe Media Company, ktorá prehliad- ku organizačne zabezpečuje. Program Be2Can je otvorený pre všetkých distribútorov. Cieľom prehliadky je dostať artové filmy do povedomia a získať im publicitu, ktorá im náleží.


Hostia, nie tváre

Pokiaľ zvažujeme k festivalovým filmom delegá- cie, volíme hostí a odborníkov tak, aby prinášali skutočne zaujímavý pohľad na tvorbu filmu či témy, ktoré reprezentujú. Nejde nám len o me- diálny glamour, ale predovšetkým o inšpiratívne postrehy a námety na diskusiu.


Bez populizmu

Be2Can prijíma fakt, že naše filmy nie sú pre každého. Komunikáciu preto zacieľujeme na tých, ktorí vedia, čo chcú a prečo to chcú.

 

Be2Can tím